Provincie Antwerpen

Provincie Antwerpen

De Vlaamse provinciebesturen hebben zich de laatste jaren ontwikkeld als dynamische bovenlokale streekbesturen. Zij voeren een eigen beleid voor zaken van provinciaal belang die enerzijds fijnmaziger zijn dan de taakstelling van de federale of gewestelijke overheid en tegelijk ook de gemeentelijke belangensfeer overstijgen. Voorbeelden hiervan zijn : economie, milieuzorg, groenvoorziening, parken en domeinen, cultuur, onderwijs, jeugd, sociale zaken, huisvesting, recreatie, provinciale wegen, toerisme, sport, welzijnszorg en monumentenzorg.
Een provincie voert ook bepaalde taken uit in opdracht van en in overleg met het federale of gewestelijke niveau en zal haar beleid dus ook daarop richten.
Het beleid van de provincie Antwerpen steunt op drie pijlers:
- de uitbouw van eigen diensten en instellingen die de mogelijkheden van de gemeenten overstijgen
- de samenwerking met andere overheidsinstanties of met de privé-sector
- de provincie ondersteunt ook initiatieven van derden via subsidies en prijzen

Provincie Antwerpen
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

T (03) 240 50 11
F (03) 240 54 75

www.provant.be579.jpg