Provinciale Landbouwkamer

Provinciale Landbouwkamer van Antwerpen

De Provinciale Landbouwkamer is een belangrijk adviesorgaan voor de land- en tuinbouw. Zij is samengesteld uit de algemene landbouworganisaties en een heel aantal gespecialiseerde landbouworganisaties. Ook de Bestendig Afgevaardigde bevoegd voor Landbouw en een aantal gecoöpteerde leden van de Vlaamse administratie Landbouw, de provinciale cel landbouw- en plattelandsbeleid en de Vlaamse Landmaatschappij maken deel uit van deze vergadering. Al deze leden maken vormen samen de Algemene Vergadering. Hét kloppend hart van de Provinciale Landbouwkamer is echter het bureau dat op regelmatige basis samenkomt.. De Provinciale Landbouwkamer kan blijven werken met de financiële steun van de Provincie en Vlaamse administratie.Landbouw. Het takenpakket van de Provinciale Landbouwkamer is zeer divers.
In de eerste plaats vervult de Provinciale Landbouwkamer een rol inzake de betoelaging van de landbouwcomicen, de samenstelling van de pachtprijzencommissie en de landbouwvertegenwoordiging in de ruilverkavelingen, natuurinrichtingsprojecten, wildbeheereenheden, het landschapspark de Voorkempen … én dus ook RURANT vzw
Voorts geeft zij, ofwel op vraag ofwel op eigen initiatief, adviezen over provinciale en regionale dossiers en beleidsdocumenten die de land- en tuinbouw aanbelangen. De opmaak en de verdere uitvoering van de provinciale beleidsdocumenten ‘platteland’ en ‘land- en tuinbouw’ zijn hier sprekende voorbeelden van.
Tot slot is de Provinciale Landbouwer van Antwerpen van oordeel dat de impulsen vanuit de verschillende algemene en gespecialiseerde landbouworganisaties gestimuleerd moeten worden teneinde de land en tuinbouwsector zo optimaal mogelijk te kunnen ondersteunen. Vandaar dat zij een eigen subsidiereglement hebben ten voordele van georganiseerde studiedagen én imagoactiviteiten door de verschillende organisaties. Voortbordurend op dat imago krijgt ook de erfbeplanting op land- en tuinbouwbedrijven de nodige stimulansen. De Provinciale Landbouwkamer beschikt over financiële middelen waar land- en tuinbouwers beroep op kunnen doen voor de aanleg ervan.

De Provinciale Landbouwkamer van Antwerpen
p.a. Maal 1, 2440 Geel

T (014) 59 51 50
F (014) 59 51 59