Kempens Landschap

Kempens Landschap vzw

De vzw Kempens Landschap werd opgericht in november 1997 op initiatief van het provinciebestuur en een 40-tal Kempense gemeentebesturen, mede in uitvoering van een beleidslijn in het provinciaal bestuursakkoord. De hoofddoelstellingen van deze landschapstichting zijn: de verwerving, de bescherming, de valorisatie en het gebeurlijk herstel van leefmilieu, landschap, natuur- en cultuurpatrimonium in de provincie Antwerpen en inzonderheid de instandhouding, het beheer, de ontsluiting en publieksgerichte openstelling van open monumenten in haar bezit. Erg belangrijk in dit verband is de multidisciplinaire aanpak. Het landschap is immers niet alleen natuur, maar ook bebouwing en allerlei functies. Dat alles vraagt een geïntegreerd beheer en juist daarin maakt de vzw Kempens Landschap zich sterk. Als organisatie kan ze voor Vlaanderen zelfs uniek en exemplarisch genoemd worden. Het is geen natuur- of monumentenvereniging maar een landschapsvereniging. Daarmee vult ze een hiaat op voor wat betreft de landelijke landschapsproblematiek in zijn veelomvattendheid.

Kempens Landschap vzw
Peredreef 5, 2580 Putte

T (015) 22 82 30
F (015) 22 82 31

www.kempenslandschap.be
421.jpg